PTKT 11/03/2023: Bitcoin BTC

PTKT 11/03/2023: Bitcoin BTC

Mã chart Tradingview: BTCUSD (Bitcoin trên Coinbase)

Khung năm (12M)

Vẫn như nhận định 4/3/2023

Khung tháng (1M)

Cấu trúc chính: tăng

Cấu trúc phụ: giảm tới tháng 1 năm nay thì bị phá vỡ. Tuy nhiên giá cần có nến tháng đóng trên 23145 để tạo được HH, HL thì mới hình thành cấu trúc tăng.

Hiện tại giá đang về test khối OB khung tháng là vùng 15460 - 21478

Khung tuần (1W)

Cấu trúc chính: giảm

Cấu trúc phụ: tăng tới tuần này thì bị phá vỡ nếu nến tuần này đóng dưới mức key level 21789.8

Khối OB kháng cự là vùng 21366 - 25256

Khung ngày (1D)

Cấu trúc: giá đã xác nhận cấu trúc giảm sau khi phá qua key level 21600

Khu vực kháng cự trước gần nhất là khối BB 21366 - 21903 và khối OB 22195 - 22655

Khu vực hỗ trợ gần nhất: Imbalance 19115 - 19893, 17998 - 18715, 17443 - 17905